Navštívte nás na Facebooku
Jazyk: Slovenský Český
Nákupný košík je momentálne prázdny
Prihláste sa
Nový zákazník? Zaregistrujte sa
Vytlačiť stránku

Štatút súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže firmy MERCURY, spol. s r.o., Lazovná 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36026000, vykonávané na Facebook-u, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým užívateľom. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci spoločnosti MERCURY, spol. s r.o. a spolupracujúce osoby a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky podmienky súťaže zverejnené na webovej stránke.

Podmienky získania, žrebovanie a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba/osoby, ktorá/é riadne splnila/i všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok, a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená/é.

Výherca je náhodne vyžrebovaný spomedzi zúčastnených užívateľov súťaže nezávislou automatickou službou alebo systémom na to určeným (Woobox, atď.). Po vyžrebovaní je verejne oznámené meno výhercu na Facebook-ovom profile stránky realizujúcej súťaž. Výherca musí kontaktovať firmu MERCURY, spol. s r.o. pre doplnenie potrebných údajov k odovzdaniu/odoslaniu výhry.

Výherca je oprávnený prevziať výhru osobne v lehote 3 mesiacov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi doručená poštou alebo kuriérskou službou (zadarmo na Slovensko, za poplatok do zahraničia), ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a charakteru súťaže. Osobne je možné prevziať výhru v pracovných dňoch od 10.00 do 17.00 v priestoroch firmy MERCURY, spol. s r.o. v Banskej Bystrici na Lazovnej 11. Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Za maloletého výhercu preberá výhru zákonný zástupca. Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď.), nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním…), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote. Firma MERCURY, spol. s r.o. nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri preprave alebo v súvislosti s ňou. Účasťou v súťaži užívateľ súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov SR podlieha dani z príjmu, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, sú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Výherca je povinný zdaniť výhru podaním daňového priznania. V prípade, že hodnota výhry neprevyšuje 350 €, je takáto výhra oslobodená od dane.

Ochrana osobných údajov

Užívatelia prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú firme MERCURY, spol. s r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo OP…), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä so zaznamenaním osobných údajov do písomnej alebo elektronickej formy, a aby boli tieto údaje uchované, a ďalej používané v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie súťaží, prípadne odovzdané partnerom dodávajúcim výhry (tovar, služby, výhody, bonusy atď…), organizátorom, usporiadateľom, sponzorom, iným realizátorom súťaží a ich spolupracujúcim osobám. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný. Firma MERCURY, spol. s r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Výhra a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné

Firma MERCURY, spol. s r.o. si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo užívateľovi odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Firma MERCURY, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. Firma MERCURY, spol. s r.o. sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať užívateľov o všetkých zmenách.

Súťaž na Facebooku nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 01.02.2017.